Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии

DEMT Print

Краен получател: ЕТ ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ

Номер на Проект: BG-RRP-3.006-0477-C01

Наименование: „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

Обща стойност: 341 880.00 лв., от които 170 940.00 лв. финансирани от Европейския съюз – NextGenerationEU.   

Главна цел на настоящия проект: Подобряване на енергийната ефективност и независимост на ЕТ „ТОДОРПОПОВ – ДЕМТ“ и ускоряване на прехода на дейността на дружеството към климатична неутралност.   

Планираната дейност за постигане на посочените цели е „Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии)“.

   

Изпълнението на дейността ще премине през следните примерни стъпки(етапи):

1. Избор на изпълнител: от 1-ви до 6-ти месец;

2. Сключване на договор с избраните изпълнители: до 7-ми месец

3. Доставка на активите: до 16-ти месец;

4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол: до 18-ти месец.

   

Място на изпълнение: гр. Сапарева баня

Начало: 10.11.2023

Край: 10.05.2025

   

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност““.