Договор за безвъзмездна финансова помощ

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0558-C01 - „Подобряване на конкурентоспособността на ЕТ "ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ" чрез разширяване на капацитета и на експортния потенциал.“

DEMT Print
DEMT Print