Тръжна документация на „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ“ ЕТ, за избор на изпълнител по договор № BG16RFOP002-2.040-0646-C02

DEMT Print
DEMT Print

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0646-C02, „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ“ ЕТ обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на „Листова офсетова печатна машина“ – 1 бр.“.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ "ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”