Технологична модернизация в предприятието

DEMT Print

Краен получател: ЕТ ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ

Номер на Проект: BG-RRP-3.004-2458-C01

Наименование: „Технологична модернизация в предприятието“

Обща стойност: 777 777.00 лв., от които 349 999.65 лв. финансирани от Европейския съюз – NextGenerationEU.   

Главна цел на настоящия проект: Възстановяване на икономическия потенциал на предприятието и създаване на условия за растеж и развитие на дружеството чрез технологична модернизация и цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността.   

  

Специфични цели на проекта:   

  1. Подобряване и повишаване ефективността на производствените процеси;
  2. Намаляване на производствените разходи;
  3. Постигане на по-висока производителност;
  4. Увеличаване на производствения капацитет   

  Планираната дейност за постигане на посочените цели е „Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“, чрез придобиване на високотехнологични Система за експониране и проявяване на термални офсетни пластини: - 1 бр. и Сгъвачна машина с автоматично извеждане: - 1 бр.

  Изпълнението на дейността ще премине през следните примерни стъпки(етапи):

  1. Избор на изпълнител за доставка на активите: от 1-ви до 4-ти месец;

  2. Сключване на договор с избраните изпълнители: 5-ти месец

  3. Доставка на активите: 11-ти месец;

  4. Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол: 12-ти месец.   

     

  Място на изпълнение: гр. Сапарева Баня

  Начало:10.04.2023
  Край:10.04.2024

           

  “Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност““.